Formulár na odstúpenie od zmluvy

  

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

 

Meno, priezvisko, titul : ..................................................................

 

Adresa bydliska: ...........................................................................

 

Telefónne číslo/ email: ...................................................................

 

(ďalej len ako „spotrebiteľ“)

týmto odstupujem v súlade s ustanovením podľa § 8 a nasledovne zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou :

VARIO TRADE s.r.o. Námestie Š.M.Daxnera 5070, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 45898685

 (ďalej len ako „predávajúci“).

 

Spotrebiteľ týmto vracia predávajúcemu v lehote 14 dní zakúpené výrobky podľa nižšie uvedených údajov:

 

Číslo objednávky a faktúry: ...................................................

Dátum objednania :   ............................................................

Dátum prijatia tovaru: ..........................................................

 

Výrobky, ktoré spotrebiteľ vracia (presný názov a kód tovaru podľa ponuky na www.varioshop.sk):

 

…...............................................................

 

…...............................................................

 

 

Dôvod vrátenia výrobku (dobrovoľný údaj): ............................................................................

 

Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Žiadam o vrátenie peňazí na bankový účet: ...................................................................................

 

 

 

V ..........................., dňa ...................,                                                                                                                                  podpis spotrebiteľa ..............................................